Vedtægter

§1. Klubbens navn er Gesten Vejen Judo- og Ju-Jutsuklub og klubbens hjemsted er Vejen Kommune. Klubbens adresse er den til enhver tid fungerende formands adresse.

§2. Klubben skal være medlem af Dansk Judo Union. Alle aktive skal være under-kastet DJUs love.

§3. Klubbens formål er, at opøve sine medlemmer i judo, Ju-Jutsu eller en med disse beslægtet idrætsgren.

§4. Som medlemmer i klubben kan optages enhver uberygtet person. Personer, der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan ikke opta-ges. Medlemmer der gør sig skyldig i sådanne forseelser kan ekskluderes af besty-relsen. En eksklusion eller et afslag om optagelse kan indankes skriftligt for DJUs ordens- og amatørudvalg.

§5. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratis ad-gang til klubbens sammenkomster og i øvrigt nyder samme rettigheder, som klub-bens øvrige medlemmer. Udnævnelsen kan senere inddrages, hvis æresmedlemmet viser utilbørlig optræden eller er illoyal mod klubben.

§6. Kontingentet betales halvårligt og indeholder udover klubkontingentet betaling af DJU-licens. Ved indmeldelse i klubben betaler medlemmet dog DJU-licensen direkte første gang. Kontingent og andre ydelser fastsættes på generalforsamlingen men reguleres automatisk i forbindelse med ændringer i DJU-licens betalingen.
Der gives 50% søskenderabat på klubkontingentet (ekskl. DJU-licens) til medlem-mer under 18 år dog således, at ældste barn altid betaler fuldt kontingent.

§7. Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt via klubbens indmeldelsesblanket. For børn under 14 år kræves forældrenes underskrift. Udmeldelse kan kun ske pr. 1. januar og 1. august og skal ligeledes ske skriftligt til klubbens kasserer. Først når kassereren har modtaget udmeldelsen er den gældende. Man kan ikke melde sig ud med tilbagevirkende kraft.

§8. Medlemmer, der aftjener deres værnepligt, er kontingentfri i klubben. Med-lemsretten bevares, men medlemmet må selv betale licensafgift. Klubbens instruk-tører er både licens- og kontingentfri. Instruktørerne skal godkendes af bestyrelsen.

§9. Formanden, eller i hans fravær instruktøren, kan med øjeblikkelig varsel ude-lukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelsen kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen, der tager endelig stilling ved stemmeflerhed. Såfremt medlemmet ikke er tilfreds med afgørelsen fra bestyrelsen, kan afgørelsen ankes til DJUs ordens- og amatørudvalg.

§10. Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 1 måned, kan slettes af klubbens medlemsfortegnelse. Ved rykkerskrivelse skal kassereren afkræve med-lemmet et gebyr. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen samt normal opta-gelsesgebyr.

§11. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har ingen krav på klubbens midler.

§12. Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, der afgår med 2 personer på ulige årstal og 3 personer på lige årstal. Formanden og kasserer bør ikke afgå samme år. Der vælges hvert år to suppleanter samt to revisorer. Valgene finder sted på den ordinære generalfor-samling. Formanden og kassereren skal være fyldt 20 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrel-sen er ulønnet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget ved en afstemning.
Yderligere vælges 2 ungdomsrepræsentanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder-ne, uden stemmeret, for et år ad gangen.

§13. Bestyrelsen skal påse, at lovene overholdes. Endvidere drager bestyrelsen omsorg for, at der skaffes klubbens medlemmer den bedst mulige instruktion inden for de økonomiske rammer, der er afsat.

§14. Klubben tegnes af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog kan kassereren tegne foreningen alene for et beløb op til 5.000 kr.

§15. Klubbens regnskab afsluttes og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden udgan-gen af marts måned. Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel i Vejen Avis samt ved opslag i klubben. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skrift-ligt senest 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§16. Ved den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af ungdomsrepræsentanter
10. Eventuelt

§17. Alle, som er medlem af Gesten Vejen Judo- og Ju-Jutsuklub, og som ikke er i restance til klubben er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen. For at blive valgt til bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 16 år. Forældre, der har børn under 14 år indmeldt i klubben kan stemme på barnets vegne – én stemme pr. barn. Derudover kan der ikke stemmes pr. fuldmagt.

§18. Beslutning truffet på en generalforsamling kan ikke indankes for nogen dom-stol.

§19. Klubbens træner overvåger, at de til enhver tid gældende ordensregler for træningslokalet overholdes. Træneren alene hæfter overfor kommunens tilsynsfø-rende.

§20. Opløsning af klubben kan ske ved simpelt stemmeflerhed ved generalforsam-lingen, dog ikke såfremt 5 af klubbens medlemmer ønsker den bestående. Eventuel kapital skal gå til judo-/ju-jutsu sportens fremme i Vejen Kommune i samråd med Dansk Judo Union.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2002.